trnavka_aerofoto2017_web_DSC_3320

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhlásenie voľby hl.kontrolora

K bodu 5 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Trnávka

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“)

AD 1. Vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 14.03.2019 na 2 rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Trnávka.

AD 2. Ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrola nasledovne:

 1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 12.03.2019 na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
 2. Termín doručenia písomných prihlášok: Písomné prihlášky musia byť doručené na Obecný úrad v Trnávke do 28.02.2019, do 12.30 hodiny.
 3.  Spôsob a miesto doručenia písomných prihlášok: Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Obecný úrad Trnávka, Sečovská 82/4, 078 01 Trnávka, prípadne tieto prihlášky doručia osobne na obecnom úrade v úradných hodinách.
 4. Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:   
 1. Ukončené úplné stredné vzdelanie;
 2. Bezúhonnosť;
 3. Znalosť základných noriem samosprávy.
 1. Požadované doklady k prihláške:
 1. Úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 2. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 3. Čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície;
 5. Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.  

      18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Prehlásenie kandidáta, či ku dňu podania prihlášky nepodniká alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť ako člen riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V prípade podnikania uchádzača, prípadne ak vykonáva inú zárobkovú činnosť musí byť dokladom k prihláške Žiadosť uchádzača o udelenie súhlasu s podnikaním v zmysle ust. § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 1. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: V súlade s ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 01.04.2019.
 2. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje úväzok hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom v rozsahu 0,1.
 3. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané tajným hlasovaním.

V Trnávke, dňa 29.01.2019

.....................................................

Obec Trnávka,

štatutárny orgán Božena Filková

Zoznam aktualít

výzva a upozornenievýzva a upozornenie
Doplňujúce voľby 2019Doplňujúce voľby 2019
Doplňujúce voľby 2019Doplňujúce voľby 2019
volby do samospravy 21.09.2019-volby do samospravy 21.09.2019-
volby do samosprávy 21.09.2019volby do samosprávy 21.09.2019
Výsledky volieb I.koloVýsledky volieb I.kolo
voľby prezidenta 2019voľby prezidenta 2019
volby do EUvolby do EU
Informácie pre voliča voľby do EU
voľby prezidenta 2019voľby prezidenta 2019
Vyhlásenie voľby hl.kontroloraVyhlásenie voľby hl.kontrolora
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: