Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

trnavka_aerofoto2017_web_DSC_3320

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

http://www.obectrnavka.eu/design/main_logo.jpg  Obec Trnávka

*  Sečovská 82/4,07801 Trnávka

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                              Vybavuje                              Trnávka

                                                            9-2019-49                              Filková                                  04.09.2019

                               

                                                                                                                                                                                                    

         

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ podľa § 7 písm. odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

 Názov organizácie: Obec Trnávka

Sídlo organizácie: Sečovská 82/4,07801 Trnávka, Slovenská republika

 Zastúpená: Božena Filková, starostka obce

 Kontaktná osoba: Božena Filková, starostka obce

Telefónne číslo: +421 918 832 923

 E-mail: obectrnavka@pobox.sk

.

 1. Predmet zákazky „Oprava strechy kultúrneho domu.“

Predmetom zákazky je  Oprava strechy kultúrneho domu, demontáž starej a montáž novej krytiny, výmenu poškodených väzníc strechy a debnenia, výmenu strešných okien na základe požiadaviek zadávateľa.               

 1. Lehota na predkladanie ponúk

        Lehota predkladania ponúk je do 15.09..2019 do 12:00 hod.

 1. Predkladanie ponúk

                Predkladanie ponúk: je možné elektronicky na adresu: obectrnavka@pobox.sk alebo písomne na    adresu:  Obec Trnávka, Sečovská 82/4, 07801 Trnávka s heslom súťaže: „Oprava strechy kultúrneho domu –    súťaž neotvárať

IČO:00332011       Bank.spoj:SK85 0200 0000 0000 1442 8622          email:obectrnavka@pobox.sk           (0911 235 979

                                                          http://www.obectrnavka.eu/design/main_logo.jpg Obec Trnávka

*  Sečovská 82/4,07801 Trnávka

 1.  Podmienky účasti

                Predloženie dokladu týkajúceho sa osobného postavenia podľa §32 ods.1, písm. e) zákona č. 343/2015    Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet zákazky – výpis z obchodného alebo živnostenského registra podľa miesta sídla alebo podnikania uchádzača.

 1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najvhodnejšia ponuka pri dodržaní technologického postupu podľa požiadaviek zadávateľa najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH. .

 Uchádzač vyplní prílohu č. 1 výzvy.

 1. Typ zmluvy

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo na realizáciu oprava strechy kultúrneho domu

 1. Termín uskutočnenia stavebných prác

Termín uskutočnenia stavebných prác je do 60 dní.od podpísania zmluvy o dielo. V prípade nepriaznivého počasia v neskoršom termíne po dohode s vybraným uchádzačom.

 1. Miesto uskutočnenia stavebných prác

       Budova kultúrneho domu v obci Trnávka

 1. Spôsob určenia ceny

Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v členení v Eur bez DPH a s DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.

 1. Výška predpokladanej hodnoty zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená do finančného limitu 27.000,00 Eur s DPH.

IČO:00332011       Bank.spoj:SK85 0200 0000 0000 1442 8622          email:obectrnavka@pobox.sk           (0911 235 979

   http://www.obectrnavka.eu/design/main_logo.jpg Obec Trnávka

*  Sečovská 82/4,07801 Trnávka

        12.Hlavný slovník práce:

           HSV-Práce a dodávky HSV

             9-Ostatné konštrukcie a práce búranie

            PSV-Práce a dodávky PSV

            762-Konštrukcie tesárske

            764-Konštrukcie klampiarske

            765-Konštrukcie krytiny tvrdé

            766-Konštrukcie stolárske

            783-Nátery

 1. Podmienky financovania

Predmet zákazky sa uhradí formou bezhotovostného platobného styku. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou bankového prevodu. Objednávateľ na plnenie zmluvy neposkytne preddavok a ani zálohu. Uchádzač k cenám uvedeným vo svoje predloženej ponuke nebude požadovať žiadne iné poplatky alebo príplatky.

 1. Vyhradenie práva

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,

b) neprijať ani jednu ponuku, v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššej ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.

                                                                                                                     Filková Božena

                                                                                                                       Starostka obce

                        

IČO:00332011       Bank.spoj:SK85 0200 0000 0000 1442 8622          email:obectrnavka@pobox.sk           (0911 235 979

      http://www.obectrnavka.eu/design/main_logo.jpg Obec Trnávka

*  Sečovská 82/4,07801 Trnávka

Opis predmetu zákazky

                          Oprava strechy kulturneho domu

Základné údaje

Názov / obchodné meno verejného obstarávateľa:

Adresa sídla /miesta podnikania:

IČO:

Ulica č.:

Obec:

PSČ:

P.č.

                     Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

1.

Ponuková cena zákazky celkom

Príloha :Výkaz výmer

V....................................,dňa..........................                 podpis štatutára a pečiatka uchádzača

IČO:00332011       Bank.spoj:SK85 0200 0000 0000 1442 8622          email:obectrnavka@pobox.sk           (0911 235 979

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: