Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie voľby hl.kontrolora

 28.01.2019

K bodu 5 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Trnávka

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“)

AD 1. Vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 14.03.2019 na 2 rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Trnávka.

AD 2. Ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrola nasledovne:

 1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 12.03.2019 na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
 2. Termín doručenia písomných prihlášok: Písomné prihlášky musia byť doručené na Obecný úrad v Trnávke do 28.02.2019, do 12.30 hodiny.
 3.  Spôsob a miesto doručenia písomných prihlášok: Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Obecný úrad Trnávka, Sečovská 82/4, 078 01 Trnávka, prípadne tieto prihlášky doručia osobne na obecnom úrade v úradných hodinách.
 4. Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:   
 1. Ukončené úplné stredné vzdelanie;
 2. Bezúhonnosť;
 3. Znalosť základných noriem samosprávy.
 1. Požadované doklady k prihláške:
 1. Úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 2. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 3. Čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície;
 5. Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.  

      18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Prehlásenie kandidáta, či ku dňu podania prihlášky nepodniká alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť ako člen riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V prípade podnikania uchádzača, prípadne ak vykonáva inú zárobkovú činnosť musí byť dokladom k prihláške Žiadosť uchádzača o udelenie súhlasu s podnikaním v zmysle ust. § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 1. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: V súlade s ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 01.04.2019.
 2. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje úväzok hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom v rozsahu 0,1.
 3. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané tajným hlasovaním.

V Trnávke, dňa 29.01.2019

.....................................................

Obec Trnávka,

štatutárny orgán Božena Filková


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >