Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dlžníci môžu prísť za daňové nedoplatky o vodičský preukaz

 20.10.2023

Dlžníkom môže za daňové nedoplatky zadržať vodičský preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb , kde iné formy exekúcie neboli úspešné

Novela daňového poriadku platí od roku 2020, pričom v období pandémie boli na prechodné obdobie pozastavené všetky exekučné konania.Vďaka novele daňového poriadku sa správcom dane rozšírili možnosti pri vymáhaní daňových nedoplatkov najmä z týchto neúspešných exekúcií. Mesto môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Tento spôsob exekúcie bude vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje, alebo nie.

Ako to prebieha

 

Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či je dlžník držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade nezaplatenia vymáhaného nedoplatku  vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak nebude nedoplatok zaplatený v stanovenej lehote, príkaz sa zasiela polícii, ktorá vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme a zadrží vodičák. Odblokovanie urobí polícia až po zaplatení nedoplatku.

Komu je možné zadržať vodičák?

 

Výkon tejto exekúcie prichádza do úvahy u každej fyzickej osoby dlžníka na dani, ktorý je držiteľom vodičského preukazu oprávňujúceho  viesť ktorúkoľvek skupinu motorových vozidiel. Ak ide o dlžníka, ktorý využíva motorové vozidlo ako dopravný prostriedok do práce, u takého sa môže tento spôsob daňovej exekúcie vykonať, pretože motorové vozidlo nie je podmienkou na výkon jeho povolania. Exekúcia na vodičák je vylúčená u daňového dlžníka, ktorého príjmy sú priamo  podmienené držbou vodičského preukazu (napr. vodič autobusu, taxikár, vodič kamiónovej dopravy).

Skutočnosť, že príjmy daňového dlžníka sú podmienené držbou vodičského preukazu nie je správca dane povinný preverovať pred začatím daňového exekučného konania, dlžník musí túto skutočnosť preukázať v odvolaní voči daňovej exekučnej výzve.

Exekúcia aj na neprevzaté rozhodnutia na dane a poplatok za odpad....

Vyzývame dlžníkov, aby si preverovali existenciu a výšku nedoplatkov, aby aktívne komunikovali so správcom dane v snahe hľadať iné alternatívy riešenia, napríklad formou splátkových kalendárov. Náklady na exekučné konanie, ktoré si exekútor uplatní, totiž výrazne navýšia výšku nedoplatku.


Zoznam aktualít: