Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Poskytovanie informácií

Túto časť upravuje zákon č. 211/200 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

V zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona Obecný úrad  oznamuje, že informácie súvisiace s činnosťou samosprávy obce môžu občania i záujemcovia o informácie získať:

 • na oficiálnej webovej stránke obce,
 • na Obecnom úrade v (adresu nájdete v časti Kontakt)
 • na informačnej tabuli úradu.

O informácie môžete požiadať obecný úrad: 

 • ústnou formou priamo na Obecnom úrade (adresu nájdete v časti Kontakt, počas úradných hodín OcÚ, 
 • písomnou formou na adrese, ktorá je uvedená v časti Kontakt
 • elektronickou poštou na e-mail podateľne (adresu nájdete v časti Kontakt)