Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Povinnosť údržby zelene a kosenia pozemkov

 16.03.2024

Povinnosť údržby zelene a kosenia pozemkov
 

Údržba

Starostka obce Trnávka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyzýva všetkých vlastníkov pozemkov v katastrálnom území obce Trnávka, teda fyzické osoby, právnické osoby, ako aj fyzické osoby – podnikateľov, na ktorých pozemkoch sa nachádza a rastie zeleň, aby ako povinné osoby bezodkladne:

-  zabezpečili udržiavanie zelene v riadnom stave,
-  zabezpečili sústavnú údržbu, opravy a úpravy zelene tak, aby spĺňala kvalitatívne,   funkčné a estetické požiadavky, ktoré sú na ňu kladené. 

Pod pojmom zeleň je potrebné rozumieť časť životného prostredia tvoreného súborom živých prvkov (kvety, kríky, stromy, tráva)  a neživých prvkov (voda, pôda, prírodné útvary – kamene, svahy), ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou.

Pojem údržba zelene  pritom zahŕňa predovšetkým nasledovné činnosti :
a)pravidelné kosenie trávnikov v katastrálnom území obce, resp. pri maximálnej výške bylinného  porastu 20 cm zabezpečiť jeho bezodkladné vykosenie,
b)údržba trávnikov- odstraňovanie nečistôt, vyhrabávanie, prevzdušňovanie, čistenie a obnova jeho poškodených častí
c)ošetrenie všetkých rastlín v tých formách alebo zoskupeniach, ktoré im boli pri tvorbe zelene určené
d)údržba sadovnícky neupravených plôch v nezaburinenom stave pri maximálnej výške bylinného porastu 25 cm.

Zároveň starostka obce Trnávka upozorňuje vlastníkov pozemkov na ich povinnosť udržiavať pozemky tak, aby neboli porastené burinou, nevzhľadné, prašné a neestetické.

Obzvlášť vyzýva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z.  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V súlade s § 3 ods.1 písm.b) zákona č.220/2004 Z.z. je vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Preto dôrazne vyzýva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy aby zabezpečili pravidelné kosenie a údržbu týchto pozemkov.

Za priestupok podľa zákona č.220/2004 Z.z. môže obec uložiť pokutu v stanovenej výške.


Zoznam aktualít: