Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

výzva a upozornenie

 24.09.2019

nie pozemkov a odstraňovanie burínVytlačiť

Obec Trnávka upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ktorá im vyplýva
priamo z ust. § 3 ods.1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy (ďalej len „Zákon č. 220/2004 Z. z.).

Poľnohospodárskou pôdou sa v zmysle citovaného zákona rozumie produkčne potenciálna pôda
evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé
trávne porasty.

Každý vlastník, nájomca a správca, ktorý nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku
pôdu a  ktorý spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej alebo nepoľnohospodárskej pôdy dopúšťa sa podľa § 25 Zákona č. 220/2004 Z.z. priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 330 Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi sa v zmysle § 26 citovaného zákona uloží pokuta od 166 Eur do 33 200 Eur.

Na základe vyššie obec Trnávka vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske aj nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave, aby včas odstraňovali burinu z pozemkov a pravidelne pozemky kosili.

Božena Filková,starostka obce


Zoznam aktualít: